[проекти]

Съвместни проекти

Финансирани научни проекти

Архив на други инициативи и проекти

Това е място за неща, които са вече в миналото - приключили изследвания, текстове и специализации. Подредени са обратнохронологично:

 1. 2016-2017: Книгата Случайности. Историческа типология беше отпечатана първо в 12 сигнални бройки на 8 декември 2016 г., а след коректорска работа излезе в нормален тираж на 18 август 2017 г. в Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Проектът започна още през 1 април 2014 г. В книгата е изследвана идеята за случайността през нейното историческо и концептуално развитие и са отделени основните и типични понятия. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристотел, Кант и Хегел – и стига до съвременния контекст на случайността, който е представен през теорията на вероятностите и теорията на сложността. Някои от изведените понятия са формализирани и имат по-логически, математически или пък информационен характер, а други са по-скоро физически или субектни, но всички те са представени в една обща историческа типология. В нея се включва и парадигмата срещу случайността, която има теоретична, културна и дори органична природа.
 2. 2014: Изследването върху случайността започна с публикуване на студията „Три съвременни понятия за случайност“ в сборника История на случайността: от Тома от Аквино до Сол Крипке под редакцията на Александър Кънев (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 230 с.). Едно от най-хубавите неща в това съвместно начинание беше, че инициативата за проекта и сборника дойде от докторантите в катедра „История на философията“.
 3. 2014: След 5 години работа проектът Philosophia Naturalis приключи с издаването на антологията Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време. За първи път на български език са представени класическите основи на модерната физика и философия на природата. Антологията съдържа 13 важни и непревеждани произведения, писма или ръкописи от Исак Нютон, Рене Декарт, Готфрид Лайбниц, Самюъл Кларк, Кристиян Хюйгенс и Хенри Мор върху времето, пространството, тялото и движението. Самите преводи са снабдени с въвеждащи и детайлни редакторски бележки. В антологията могат да се проследят: теоретичните конфликти, които ще предопределят развитието на науката; сложното преплитане между философия и физика; непрестанните разминавания между идеи и понятия; ролята на Бога и свободата наред с експерименталните или математически методи, както и множество други теми. В крайна сметка залогът е бил голям: става дума за цялостната уредба на природата.
 4. 2013: Съвместна идея с Иван Колев и Райчо Пожарлиев, свързана с конференцията на 08.02.2013 (петък) - "Спекулативни залежи в българския език". Има аудио-запис от всички доклади и дискусии.
 5. 2011: През тази година най-накрая дисертацията ми излезе като книга - значително преработена и с по-различна основна тема: Видински, Васил (2011) - Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, 375 с.
 6. 2007: В началото на годината приключих дисертацията си по История на философията към ФФ (СУ), започната още 2003 г. Заглавието е "Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за относителността)" с научен ръководител Димитър Денков. Ето още [малко информация] и отново [библиография].
 7. 2005-2006: През този период бях на докторантска специализация в KU Leuven със стипендията на Фламандската общност. Ето малко повече [информация] за това интересно и запомнящо се място.
 8. 2005: По това време завърших един страничен проект - "Историята на една фасада (бележки върху географията на рекламата в София)" - малко информация за [идеята]. Всичко (общо 20 стр.) беше завършено още тогава, макар че премиерата на сборника беше в началото на 2010 г. (вж. в публикации).
 9. 2002: Дипломирах се в катедра "Теория на литературата" (ФСФ, СУ) с работата "Функцията на редактора и редактирането (подстъпи към история и теория на проблема)", ето [съдържание] и [библиография]; дипломната работа излезе 81 страници.
 10. 2001: Завърших началният си анализ "Някои мотиви в тривиалните романи от 90-те години на ХІХ век", тук прилагам само [библиографията]. Самият текст не е дълъг - 35 страници.
 11. 2000-2001: През този период се проведе проучването и бе написана книгата (на български и английски) Ромските училища в България - 2001.
 12. 1998-2000: Ако вървя хронологично, първият по-важен проект беше "Небето в българската книжнина през ХIХ век - атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство". Изследването бе проведено благодарение на двугодишна изследователска стипендия (1998-2000) към „Отворено общество“, предназначена за студенти от хуманитарните науки. Ето [съдържание] и [библиография]. Цялостният текст е предаден през 2000 г. и е 99 стр. За съжаление сборникът така и не беше публикуван, така че изследването остана в ръкопис. Пет години по-късно излезе кратка статия, която представляваше резюме на една от главите. Ето допълнително обяснение за основанията ми да пусна pdf-а онлайн след толкова много години.

Допълнителна aрхивна документация

А. Много стари филологически материали

Тези конспекти, списъци и схеми са правени докато бях студент и това обяснява всичко. Надявам се, че днес все още могат да бъдат полезни на някого.

Б. Много стари материали за машини

Докато бях студент се интересувах и от машината на Тюринг. Тук има някакви стари, скромни и недовършени опити върху програмата на Джон Кенеди:

А това са ежедневни машини; някои от тях все още работят:

В. Филми и музика

Филми: Това са два списъка с подбрани филми, които се обновяват сравнително рядко.

Музика: направил съм освен това една субективна хронология от музикални албуми, която се обновява веднъж на няколко години.

 

 

 


// друг архив преди изтриване