начало

Васил Видински - Vassil Vidinsky

преподаване --публикации -- проекти -- блог-

 

 

[проекти]

 

 

 

 

* Consortium for Classical and Contemporary Philosophy (2011 - ...): активни ежегодни международни философски семинари с участници от САЩ, Литва, Латвия, Германия, Белгия, Ирландия, България и т.н.

 

* Философско студио 52 (2007-2012): това беше неформална и дългосрочна инициатива към специалност "Философия" (СУ) за студенти, докторанти и млади преподаватели. Студиото работеше в две основни насоки: изследователска (нерегулярни доклади върху собствени разработки) и семинарна (съвместно четене на класически философски текстове).

 

* Хуманитарен семинар "Ъгъл" за художествени текстове и есеистика (2003-2004): семинарът се проведе в два тематични семестъра. През първия бяха изнесени седем доклада върху творчеството на Томас Ман и Фьодор Достоевски; а през втория - осем доклада върху произведения от Чавдар Мутафов.

 

* Студентски филологически семинар "Малка носовка" (1998-2002): през посочения период това е единственият постоянно функциониращ студентски семинар в Софийския университет. Неговата цел бе да предостави място за дискусии върху студентски филологически разработки, както и обсъждания върху проблемите на университета.

 

* Проектория (1999 - ...): форум за философия; основната идея и реализация е на Юнуз М. Юнуз (начало: някъде през 1999)

 

 

 

 

[финансирани научни проекти]

 

 

 

 

 

 

 

[архив на други инициативи и проекти]

 

 

 

Това е място за неща, които са вече в миналото - приключили изследвания, текстове и специализации. Подредени са обратнохронологично:

 

2016-2017: Книгата (12) Случайности. Историческа типология беше отпечатана първо в 12 сигнални бройки на 8 декември 2016 г., а след коректорска работа излезе в нормален тираж на 18 август 2017 г. в Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Проектът започна още през 1 април 2014 г. В книгата е изследвана идеята за случайността през нейното историческо и концептуално развитие и са отделени основните и типични понятия. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристотел, Кант и Хегел – и стига до съвременния контекст на случайността, който е представен през теорията на вероятностите и теорията на сложността. Някои от изведените понятия са формализирани и имат по-логически, математически или пък информационен характер, а други са по-скоро физически или субектни, но всички те са представени в една обща историческа типология. В нея се включва и парадигмата срещу случайността, която има теоретична, културна и дори органична природа.

 

2014: Изследването върху случайността (11) започна с публикуване на студията „Три съвременни понятия за случайност“ в сборника История на случайността: от Тома от Аквино до Сол Крипке под редакцията на Александър Кънев (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 230 с.). Едно от най-хубавите неща в това съвместно начинание беше, че инициативата за проекта и сборника дойде от докторантите в катедра „История на философията“.

 

2014: След 5 години работа проектът Philosophia Naturalis приключи с издаването на (10) антологията Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време. За първи път на български език са представени класическите основи на модерната физика и философия на природата. Антологията съдържа 13 важни и непревеждани произведения, писма или ръкописи от Исак Нютон, Рене Декарт, Готфрид Лайбниц, Самюъл Кларк, Кристиян Хюйгенс и Хенри Мор върху времето, пространството, тялото и движението. Самите преводи са снабдени с въвеждащи и детайлни редакторски бележки. В антологията могат да се проследят: теоретичните конфликти, които ще предопределят развитието на науката; сложното преплитане между философия и физика; непрестанните разминавания между идеи и понятия; ролята на Бога и свободата наред с експерименталните или математически методи, както и множество други теми. В крайна сметка залогът е бил голям: става дума за цялостната уредба на природата.

 

2013: Съвместна идея с Иван Колев и Райчо Пожарлиев, свързана с (9) конференцията на 08.02.2013 (петък) - "Спекулативни залежи в българския език". Има аудио-запис от всички доклади и дискусии.

 

2011: През тази година най-накрая (8) дисертацията ми излезе като книга - значително преработена и с по-различна основна тема: Видински, Васил (2011) - Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, 375 с.

 

2007: В началото на годината приключих (7) дисертацията си по История на философията към ФФ (СУ), започната още 2003 г. Заглавието е "Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за относителността)" с научен ръководител Димитър Денков. Ето още [малко информация] и отново [библиография].

 

2005-2006: През този период бях на (6) докторантска специализация в KU Leuven със стипендията на Фламандската общност. Ето малко повече [информация] за това интересно и запомнящо се място.

 

2005: По това време завърших един страничен проект - (5) "Историята на една фасада (бележки върху географията на рекламата в София)" - малко информация за [идеята]. Всичко (общо 20 стр.) беше завършено още тогава, макар че премиерата на сборника беше в началото на 2010 г. (вж. в публикации).

 

2002: Дипломирах се в катедра "Теория на литературата" (ФСФ, СУ) с работата (4)"Функцията на редактора и редактирането (подстъпи към история и теория на проблема)", ето [съдържание] и [библиография]; дипломната работа излезе 81 страници.

 

2001: Завърших (3) началният си анализ "Някои мотиви в тривиалните романи от 90-те години на ХІХ век", тук прилагам само [библиографията]. Самият текст не е дълъг - 35 страници.

 

2000-2001: През този период (2) се проведе проучването и бе написана книгата (на български и английски) Ромските училища в България - 2001.

 

1998-2000: Ако вървя хронологично, първият по-важен проект беше (1) "Небето в българската книжнина през ХIХ век - атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство". Изследването бе проведено благодарение на двугодишна изследователска стипендия (1998-2000) към „Отворено общество“, предназначена за студенти от хуманитарните науки. Ето [съдържание] и [библиография]. Цялостният текст е предаден през 2000 г. и е 99 стр. За съжаление сборникът така и не беше публикуван, така че изследването остана в ръкопис. Пет години по-късно излезе кратка статия, която представляваше резюме на една от главите. Ето допълнително обяснение за основанията ми да пусна pdf-а онлайн след толкова много години.

 

 

 

 

 

[допълнителна aрхивна документация]

 

 

 

А. Много стари филологически материали

 

Тези конспекти, списъци и схеми са правени докато бях студент и това обяснява всичко. Надявам се, че днес все още могат да бъдат полезни на някого.

 

* Канонът - (Българската литература от 1876 до 1987). Хронологичен списък на всички произведения споменати през 5-годишния курс на обучение в специалност Българска филология.

* сп. "Пламък" (1924-25). Пълна библиографска справка за всички текстове (поетични, прозаични и публицистични), бележки, коментари, преводни творби, обзорни новини, рецензии излезли в списанието през 1924-1925 г. - (2000, 8 стандартни машинописни страници);

* "Еротика на авторството" от Ивайло Дичев - отсносително подробен конспект на книгата - (2001, 12 стандартни машинописни страници);

* "Референция как речевой акт" от Джон Сърл - конспект на статия за семинарните упражнения по Синтаксис - (2000, 7 стандартни машинописни страници);

* "Теория на литературата" от Тери Игългтън - конспект на Глава І за една от сбирките на семинар "Малка носовка" - (2001, 6 стандартни машинописни страници);

* "Наследие символизма и акмеизм" от Н. С. Гумилев и "Некоторые течения в современной русской поэзии" от С. М. Городецкий - конспекти за семинарните упражнения по "Руска литература ХХ век", придружени с кратки коментари - (2000, 2 стандартни машинописни страници);

* Академичната граматика на БАН - (дял Синтаксис) - помощен материал при подготовка за изпит - (2000, 4 стандартни машинописни страници);

* Схема на типовете речеви актове и отношенията между говорещия и изказването - помощен материал при подготовка за изпит. В случая е използвана книгата на Ницолова "Прагматичен аспект...", но схемата е моя и са нанесени някои несъществени изменения - (2000, 2 стандартни машинописни страници);

 

 

 

 

Б. Много стари материали за машини

 

Докато бях студент се интересувах и от машината на Тюринг. Тук има някакви стари, скромни и недовършени опити върху програмата на Джон Кенеди:

 

Коментар и определения

Вижте и изтеглете самата машина

История на Entscheidungsproblem

 

А това са ежедневни машини; някои от тях все още работят:

 

- HP G62-b96SQ

- Apple MacBook "Core 2 Duo" 2.26, 13 инча (Polycarbonate Unibody/Late 2009)

- Sony VAIO A617M

- IBook G3 (2002)

- HP Omnibook 6000

- Bondwell B330sx

- IBM 8533 / IBM N33 SX - G13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


// друг архив преди изтриване

 

 

 

www.vidinsky.com