[проекти]

Архив

Функцията на редактора и редактирането (подстъпи към история и теория на проблема)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение и обосновка на темата

I. История на редактора и разглеждане на редактирането

 

А. Хронологично разглеждане на проблема

Ранното редактиране

Съгласуваност с текста

Съгласуваност с читателя

Историята на редактора след появата на печатните издания

1. Книгите

- Екскурс: Случаят Джон Морли

2. Периодиката

- Екскурс: Главният редактор спрямо редактора

 

Б. Етимологично разглеждане на проблема

[Edit]

[Redact]

II. Функцията на редактора в обществото

1. Успешният редактор

2. Редакторът като част от обществото

а. Идеология

б. Право

III. Теоретични проблеми около функцията "редактиране"

1. Функцията "редактиране"

2. Видове редакции

- Собствената редакция

- Нередактираните произведения и повърхностната фигуративност

- Авторовата функция и редактирането

- Собствената редакция и видове редакции - обобщение

- Екскурс: Съгласуваното редактиране

Заключение

Обобщения

Изводи

Бъдещи насоки

Заключителни думи

Библиография