[проекти]

Архив

Функцията на редактора и редактирането (подстъпи към история и теория на проблема)

БИБЛИОГРАФИЯ

Кирилица:

Айзенщайн, Елизабет

[Айзенщайн, 2001] - От скрипториума до печатницата: еволюция и революция на ранното книгопечатане, пр. Красимира Даскалова, в История на книгата. Книгата в историята (сб.), съст. Ани Гергова и Красимира Даскалова; София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, стр. 323-335

Барбър, Жил

[Барбър, 2001] - Кои са книготърговците през Просвещението?, пр. Даниела Колева, в История на книгата. Книгата в историята (сб.), съст. Ани Гергова и Красимира Даскалова; София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, стр. 336-349

Бейкън, Франсис

[Бейкън, 1968] - Нов органон, поредица "Философско наследство", пр. М. Ст. Марков; София, "Наука и изкуство", 1968, стр. 378

Браиловский, Б. А.

[Браиловский, 1972] - Особенности редакторского восприятия редактиреумого текста, в "Книга - исследования и материалы (сборник)", т. ХХIV, Всесоюзная книжная палата, Москва, "Книга", 1972, стр. 39-50

Бродел, Фернан

[Бродел, 2000] - Материална цивилизация, икономика и капитализъм, ХV-ХVIII век, том I: Структурите на всекидневието: възможното и невъзможното, поредица "Хроника", пр. Мария Георгиева; София, Прозорец, 2000, стр. 480

Гинев, Димитри

[Гинев, 1994] - Интерпретативният универсум, серия "Нова хуманитаристика"; София, Критика и хуманизъм, 1994, стр. 175

Дарнтън, Робърт

[Дарнтън, 2001] - Какво е историята на книгите, пр. Красимира Даскалова, в История на книгата. Книгата в историята (сб.), съст. Ани Гергова и Красимира Даскалова; София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, стр. 41-64

Дичев, Ивайло

[Дичев, 1991] - Еротика на авторството, поредица "Artes liberales" - кн. 2, Годишник на "Център за критически изследвания и хуманитарно знание" - том 3; София, ИК "Критика и хуманизъм", 1991, стр. 203

Еко, Умберто

[Еко, 1999] - Как се пише дипломна работа, пр. Стефан Станчев, (по Х изд., 1995, Come si fa una tesi di laurea; I изд. 1977); София, ИК "Александър Панов", 1999, стр. 253

Женет, Жерар

[Женет, 2001] - Фигури (из "Фигури" I, II, III), поредица "Дискурси", съст. и пр. Миряна Янакиева; София, изд. "Фигура", 2001, стр. 270

Златанов, Благовест

[Златанов, 1999] - "Интенция и смисъл на стиховия текст", дисертация към Катедра по Теория на литературата, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1999, стр. 300

Игълтън, Тери

[Игълтън, 2001] - Теория на литературата. Въведение, библиотека "Литературознание ХХ век", пр. Румяна Рубенова, (по II изд., 1996, Literary Theory; I изд. 1983); София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, стр. 300

[История на книгата, 2001] - История на книгата. Книгата в историята (сборник), съст. Ани Гергова и Красимира Даскалова; София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, стр. 356

[Книговедение, 1982] - Книговедение - энциклопедический словарь, под. ред. на Н. М. Сикорский, Москва, "Советская книга", 1982, стр. 664

Маккензи, Доналд Ф.

[Маккензи, 2001] - История на книгата, пр. Яна Георгиева, в История на книгата. Книгата в историята (сб.), съст. Ани Гергова и Красимира Даскалова; София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, стр. 65-78

[Памятная книжка редактора, 1980] - Памятная кнжка редактора, ред. О. В. Сергеев, Москва, "Книга", 1980, стр. 288

Свинцов, Виталий

[Свинцов, 1971] - Проблемы "непонятного" слова (Лексическая коммуникабельность текста и практика редактирования), в "Книга - исследования и материалы (сборник)", т. ХХII, Всесоюзная книжная палата, Москва, "Книга", 1971, стр. 74-91

[Свинцов, 1979] - Смысловой анализ и обработка текста, поредица "От рукописи - к книге", (I изд. "Логические основы редактирования текста", 1972); Москва, 1979, стр. 272

Федър, Джон

[Федър, 2001] - Книгата в историята и история на книгата, пр. Красимира Даскалова, в История на книгата. Книгата в историята (сб.), съст. Ани Гергова и Красимира Даскалова; София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, стр. 79-93

Фуко, Мишел

[Фуко, 1996] - Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет., серия "Магистериум", пр. Светлана Табачникова; Москва, Касталь, Школа за културна политика, 1996, стр. 448

[Фуко, 2001] - Що е автор?, пр. Владимир Градев, в История на книгата. Книгата в историята (сб.), съст. Ани Гергова и Красимира Даскалова; София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, стр. 241-257

Хабермас, Юрген

[Хабермас, 1999] - Философия на езика и социална теория. Избрани студии, пр. Стилиян Йотов; София, ЛИК, 1999, стр. 275

Латиница:

[Against Theory, 1985] - Against Theory. Literary Studies and the New Pragmatism, съставител и редактор W. J. Thomas Mitchell, University of Chicago Press, Chicago - London, 1985, стр. 148

Campbell, R.

[Campbell, 1747] - The London Tradesman; Being a Compendious View of all the Trades, Professions, Arts, Both Liberal and Mechanic, Now Practised in the Cities of London and Westminster; London, 1747.

Checkland, S. G.

[Checkland, 1989] - The Rise of Industrial Society in England, 1815-1885, series "Social and Economic History of England" (general editor Asa Briggs), (VI изд.; I изд. 1964); London & New York, Longman, 1989, стр. 472

Clark, Charles E.

[Clark, 1994] - The Public Prints: The Newspaper in Anglo-American culture 1665-1740; New York, Oxford University Press, 1994, стр. 330

Dasenbrock, Reed Way

[Dasenbrock, 2001] - Truth and Consequences: Intentions, Conventions, and the New Thematics, series "Literature and Philosophy"; Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2001, стр. 330

Eisenstein, Elizabeth L.

[Eisenstein, 1993] - The Printing Revolution in Early Modern Europe, series "Canto", (I изд. 1983) ; Cambridge, Cambridge University Press, 1993, стр. xiv-300

Feather, John

[Feather, 1991] - A History of British Publishing, (II изд. с корекции, I изд. 1988); London & New York, Routledge, 1991, стр. x-294

Febvre, Lucien; Henri-Jean Martin

[Febvre-Martin, 1976] - The Coming of the Book. The Impact of Printing 1450-1800, series "The Foundations oh History Library", tr. David Gerald; London, NLB, 1976, стр. 378

Foucault, Michel

[Foucault, 1988] - Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, series "Literature/Philosophy", tr. Donald F. Bouchard, Sherry Simon, Introduction by Donald F. Bouchard (V изд.; I изд. 1977); Ithaca, New York, Cornell University Press, 1988, стр. 240

Harrod, Leonard Montague

[Harrod, 1977] - The Librarians` Glossary of Terms used in Librarianship, Documentation and the Book Crafts and Reference Book, IV преработено изд. (I изд. Grafton & Co - 1938, II преработено изд. Grafton & Co - 1959, III преработено изд. от Leonard Harrod - 1971), London, Andre Deutsch, A Grafton Book, 1977, стр. 904

Hirsch, E. D., Jr.

[Hirsch, 1976] - The Aims of Interpretation; Chicago, University of Chicago Press, 1976.

Iser, Wolfgagng

[Iser, 1972] - "The Reading Process: a phenomenological approach", в New Literary History, 3, 1972, стр. 274-294

Knapp, St. and Michaels, W. B.

[Knapp & Michaels, 1981/82] - "Against theory", в Critical Inquiry, 8, 1981/82, стр. 723-742

Luckombe, Philip

[Luckombe, 1771] - The History and Art of Printing; London, Printed by W. Adlard and J. Browne for J. Johnson, 1771.

De Man, Paul

[De Man, 1983] - Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, (II revised edition), Introduction by Wlad Godzich; Methuen & Co, 1983, стр. 310

Oxford English Dictionary

[OE Dictionary, 1933] - The Oxford English Dictionary being a corrected re-issue with an introduction, supplement and bibliography of A new English Dictionary on historical principles founded mainly on the materials collected by The Philological Society; Oxford, At the Clarendon Press, vol. I-XII, 1933.

Oxford Latin Dictionary

[OL Dictionary, 1983]- Oxford Latin Dictionary, редактор: P. G. W. Glare, (combined edition first published - 1982); Oxford, At the Clarendon Press, 1982.

Shorter Oxford Engish Dictionary

[SOE Dictionary, 1933] - The Shorter Oxford Engish Dictionary on historical principles, William Little, H. W. Fowler, J. Coulson, редактор: C. T. Onions; Oxford, At the Clarendon Press, vol. I-II, 1933.