[проекти]

Дисертация „Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за относителността)“

Цитирана литература:

 

Айнщайн, Алберт (2005) - Специална и обща теория на относителността. Популярно изложение, преводач проф. д-р Михаил Бушев [по Relativity: The Special and The General Theory. A Popular Exposition]; София: Прометей, 2005, 176 с.


Апостолова, Иванка (1968) - Между физиката и философията; София: Наука и изкуство, 1968, 164 с.


——— (1980) - Изменението на стила на мислене във физиката; във Методологически проблеми на физическите науки, редактор Георги Братоев, Азаря Поликаров, Сава Петров и Чавдар Найденов; София: Издателство на Българска академия на науките, 1980, с. 5-20


Бояджиев, Цочо (1992) - Августин и Декарт. Размишление върху основата на модерната култура; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1992, 119 с.


Галилей, Галилео (1984) - Избрани произведения - Звездно съобщение, Диалог за двете главни системи на света - Птолемеевата и Коперниковата, в 2 тома, том І, преводач Симеон Тодоров; София: Наука и изкуство, 1984


——— (1985) - Избрани произведения - Беседи и математически доказателства относно две нови науки, в 2 тома, том ІІ, преводач Симеон Тодоров; София: Наука и изкуство, 1985


Глой, Карен (2004) - Разбирането на природата. История на научното мислене, том І, преводач Десислава Лазарова; София: ЛИК, 2004, 400 с.


Дацев, Асен (1989) - Нютон и неговите "Принципи" (чествуване по случай 300-годишнината от издаването на "Принципи на натурфилософията"); София: Софийски университет "Климент Охридски", 1989, 64 с.


Декарт, Рене (1978) - Избрани философски произведения, преводач Магдалена Шишкова, Донка Меламед, Ева Глишева и Атанас Драгиев поредица "Философско наследство"; София: Наука и изкуство, 1978, 735 с.


——— (1985) - Геометрия, преводач Владимир Сотиров; София: Наука и изкуство, 1985, 248 с.


Игов, Михаил (1980) - Научните революции и някои проблеми на съвременния философско-метдологически анализ на естественонаучното познание; във Методологически проблеми на физическите науки, редактор Георги Братоев, Азаря Поликаров, Сава Петров и Чавдар Найденов; София: Издателство на Българска академия на науките, 1980, с. 20-38


Кун, Томас (1996) - Структурата на научните революции, преводач Иванка Томова; София: Петър Берон, 1996, 224 с.


Кънев, Александър (2005) - Западната философия - парадигми, революции, перспективи, в 2 тома, том І - Онтологическата парадигма и обратът към субекта; Стара Загора: Идея, 2005, 282 с.


Лейбниц, Готфрид (1982) - Сочинения, в IV тома, том I, преводач Я. М. Боровский поредица "Философское наследие"; Москва: Мысль, 1982, 636 с.

 

Мах, Ернст (2000) - Механика. Историко-критический очерк ее развития, преводач Г. А. Котляр [по Die Mechanik in ihrer Entwicklung, historisch-kritisch dargestellt]; Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2000, 456 с.


Менюъл, Франк (1979) - Исак Нютон, преводач Иван Чобанов и Росица  Докова поредица "Портрети"; София: Наука и изкуство, 1979, 462 с.

Панова, Елена (1974) - Основни проблеми във философията от Бейкън до Маркс, ІІ допълнено и преработено изд.; София: Наука и изкуство, 1974, 224 с.


Пенроуз, Роджър (1998) - Новият разум на царя - за компютрите, разума и законите на физиката, преводач Николай Вълчанов; София: Университетско издадетелство "Св. Климент Охридски" 1998, 562 с.


Петров, Веселин (1999) - Първи стъпки към загадката на континуума (от Античността до Новото време: онтологични аспекти); София: ЕТО, 1999, 272 с.


Поликаров, Азаря (1942) - От Коперник до Айнщайн. Еволюция на физическото светоразбиране  [на корицата името на автора е А. Поликаръ]; София: Нов свят, 1942, 462 с.


——— (1993) - Научни революции и прогрес. Студии по история на науката; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1993, 288 с.


——— (1996) - Революции във физиката. От Галилей до наше време; София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1996, 182 с.


Спиноза, Бенедикт де (1981) - Етика, доказана по геометричен начин, преводач Марко Марков поредица "Философско наследство", ІІ изд.; София: Наука и изкуство, 1981, 332 с.


——— (1996) - Начала на философията, доказани по геометричен начин; във Декарт - Метафизика, преводач Милена Минкова, поредица "Библиотека Касталия", под общата редакция на Иван Колев, том 29; София: ЛИК, 1996, с. 142-183


Тулмин, Стивън (1994) - Космополис. Скритата програма на модерността; София: ЕТ "Калъс - Камен Лозев", 1994


Хобс, Томас (1980) - Основи на философията, част І - За тялото, преводач Марко Марков поредица "Философско наследство"; София: Наука и изкуство, 1980, 244 с.


Adewole, A. I. A. (2001) - Newton on Absolute Space: A Commentary, (интернет достъп: 18 януари 2006), http://arxiv.org/abs/physics/0110039, 2001, 18 с.


Barbour, Julian B. (1989) - Absolute or relative motion? A study from a Machian point of view of the discovery and the structure of dynamical theories, том I; Cambridge: Cambridge University Press 1989, xv-746 с.


Bechler, Zev, ред. (1982) - Contemporary Newtonian Research; поредица "Studies in the History of Modern Science", под общата редакция на Erwin Hiebert; Robert S. Cohen и Everett Mendelsohn, том 9; Dordrecht/Boston/London: D. Reidel Publishing Company, 1982, 241 с.

Belot, Gordon (1999) - Rehabilitating relationalism; във International Studies in the Philosophy of Science, том 13, номер 1, март 1999, с. 35-53


Bohme, Gernot (1993) - Philosophical Foundations of Newton`s Mechanics; във Studia Culturologica, том 2 - "The Cultural Being of Nature", пролет 1993, с. 9-24


Budden, Tim (1997) - Galileo's Ship and Spacetime Symmetry; във The British Journal for the Philosophy of Science, том 48, номер 4, декември 1997, с. 483-516


Burch, Christopher B. (1986) - Christiaan Huygens: the development of a scientific research program in the foundations of mechanics (докторска дисертация, защита - 1981); University of Pittsburgh, Department of Philosophy; Ann Arbor (Michigan):  University of Pittsburgh Publisher, 1986, xv-409 с.


Cassirer, Ernst (1953) - Substance and Function & Einstein`s Theory of Relativity, преводач William Swabey и Marie Swabey поредица "Dover Books on Philosophy" [първо издание 1923, Open Court Publishing Company]; New York: Dover Publications, 1953, 465 с.

 

Cohen, I. Bernard (1980) - The Newtonian revolution. With illustrations of the transformation of scientific ideas; Cambridge: Cambridge University Press, 1980, xv-404 с.


Cottingham, John, ред. (1976) - Descartes' Conversation with Burman. Translated with Introduction and Commentary by John Cottingham, преводач John Cottingham; Oxford: Clarendon Press, 1976, xl-133 с.


Des Chene, Dennis (1996) - Physiologia: Natural Philosophy in late Aristotelian and Cartesian thought; Ithaca: Cornell University Press, 1996, xiii-426 с.


Descartes, Rene (1996) - Oeuvres de Descartes, в 12 тома [по Nouvelle édition]; под общата редакция на C. Adam и P. Tannery; Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1996

 

DiSalle, Robert (1994) - On Dynamics, Indiscernibility, and Spacetime Ontology; във The British Journal for the Philosophy of Science, том 45, номер 1, март 1994, с. 265-287


——— (2002) - Newton's Philosophical Analysis of Space and Time; във Cambridge Companion to Newton, редактор I. Bernard Cohen и George E. Smith, поредица "Cambridge Companions to Philosophy"; Cambridge: Cambridge University Press, 2002, с. 33-56


Dobbs, Betty Jo Teeter (1975) - The Foundations of Newton's Alchemy, or "The Hunting of the Greene Lyon"; Cambridge: Cambridge University Press 1975, xvi-300 с.


——— (1983) - Review on "Contemporary Newtonian Research", Zev Bechler (Editor); във Isis, том 74, номер 4, декември 1983, с. 609-610


——— (1991) - The Janus faces of genius: the role of alchemy in Newton's thought; Cambridge: Cambridge University press, 1991, xii-359 с.


Dugas, René (1954) - La mécanique au XVIIe siècle (des antécédents scolastiques à la pensée classique) поредица "Séries Bibliothèque scientifique, Philosophie et histoire"; Paris/Neuchâtel: Dunod/Éditions du Griffon, 1954, 620 с.


——— (1958) - Mechanics in the seventeenth century (from the scholastic antecedents to classical thought), преводач Freda Jacquot [по La mécanique au XVIIe siècle (des antécédents scolastiques à la pensée classique)]; Neuchâtel: Éditions du Griffon, 1958, 612 с.


Earman, John (1989) - World Enough and Space-Time. Absolute versus Relational Theories of Space and Time; Cambridge/Massachusetts: A Bradford Book, The MIT Press, 1989, 233 с.


Earman, John; Clark Glymour и John Stachel, ред. (1977) - Foundations of space-time theories; поредица "Minnesota Studies in the Philosophy of Science", под общата редакция на Herbert Feigl и Grover Maxwell; Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977, xviii-459 с.


Einstein, Albert (1918) - Prinzipielles zur allgemeinen Relativitätstheorie; във Annalen der Physik, том 55 [ІV поредица], номер 4, с. 241-244


Friedman, Michael (1983) - Foundations of space-time theories : relativistic physics and philosophy of science; Princeton: Princeton University Press, 1983, xvi-385 с.


Gabbey, Alan (1993) - Descartes`s Physics and Descartes`s Mechanics: Chicken and Egg; във Essays on the Philosophy of Science of René Descartes, редактор Stephen Voss; New York: Oxford University Press, 1993, с. xvii-342


Garber, Daniel (1992) - Descartes` Metaphysical Physics поредица "Science and its Conceptual Foundations", под общата редакция на David Hull; Chicago/London: University of Chicago Press, 1992, 381 с.


——— (2001) - Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy Through Cartesian Science; Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2001, xii-337 с.

 

Gaukroger, Stephen; John Andrew Schuster и John Sutton, ред. (2000) - Descartes' natural philosophy; поредица "Routledge Studies in Seventeenth-century Philosophy", том 3; London/New York: Routledge, 2000, x-767 с.


Gaukroger, Stephen W. (2002) - Descartes` System of Natural Philosophy; Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 266 с.


Hartman, Herbert I. и Nissim-Sabat (2003) - On Mach's critique of Newton and Copernicus; във American Journal of Physics, том 71, номер 11, ноември 2003, с. 1163-1169


Hoefer, Carl (1998) - Absolute versus Relational Spacetime: For Better or Worse, the Debate Goes on; във The British Journal for the Philosophy of Science, том 49, номер 3, септември 1998, с. 451-467


Huggett, Nick (2004) - E. Slowik - Cartesian Spacetime: Descartes' Physics and the Relational Theory of Space and Motion; във The British Journal for the Philosophy of Science, том 55, номер 1, март 2004, с. 189-193


———, ред. (1999) - Space from Zeno to Einstein: Classic Readings with Contemporary Commentory  [редакция и коментар Nick Huggett]; Cambridge/London: A Bradford Book, The MIT Press, 1999, 274 с.


Huygens, Christiaan (1669) - A Summary Account of the Laws of Motion, communicated by Mr. Christian Hugens in a Letter to the R. Society, and since printed in French in the Journal des Scavans of March 18, 1669. st. n.; във Philosophical Transactions, том 4, номер 46, с. 925-928


——— (1888-1950) - Oeuvres Completes, в 22 тома; под общата редакция на D. Bierens de Haan, J. Bosscha, D.J. Korteweg и J.A. Vollgraff [изданието е на Societe Hollandaise des Sciences]; La Haye: Martinus Nijhoff, 1888-1950


Jammer, Max (1969) - Concepts of space. The History of Theories of Space in Physics, II изд.; Cambridge: Harvard University Press, 1969, 222 с.


Koyré, Alexandre (1965) - Newtonian studies; London: Chapman & Hall, 1965, viii-288 с.

 

Koyré, Alexandre и I. Bernard Cohen (1961) - The Case of the Missing Tanquam: Leibniz, Newton & Clarke; във Isis, том 52, номер 4, декември 1961, с. 555–566


Laymon, Ronald (1978) - Newton's Bucket Experiment; във Journal of the History of Philosophy, том 16, номер 4, октомври 1978, с. 399-413

 

Lefevre, Wolfgang, ред. (2001) - Between Leibniz, Newton, and Kant: Philosophy and Science in the Eighteenth Century; поредица "Boston Studies in the Philosophy of Science", том 220; Dordrecht/Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001, 304 с.


Leibniz, Gottfried (1923-...) - Gottfried Wilhelm Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe, под общата редакция на Preußischen Akademie der Wissenschaften  [изданието последователно бива редактирано от: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut fur Philosophie der Akademie der Wissenschaften der DDR, а в момента се редактира от Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen и се издава от Berlin : Akademie-Verlag]; Darmstadt/Leipzig: Otto Reichl Verlag, 1923-...


——— (1965) - Die Philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, в 7 тома [по Die Philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz], под общата редакция на C. I. Gerhardt; поредица "OLMS Paperbacks"; Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1965


——— (1971) - Mathematische Schriften, в 7 тома [по Mathematische Schriften], под общата редакция на C. I. Gerhardt; Hildesheim/New York: Georg Olms Verlag, 1971


Leibniz, Gottfried и Arnauld (1985) - The Leibniz-Arnauld Correspondence, преводач H. T. Mason поредица "The Philosophy of Leibniz - Fourteen of the most important books on Leibniz's philosophy reprinted in fifteen volumes", под общата редакция на R. C. Sleigh, Jr [препечатано от: The Leibniz-Arnauld Correspondence, поредица "Philosophical classics", под общата редакция на G. H. R. Parkinson; Manchester : Manchester University Press; New York : Barnes and Noble, 1967]; New York/London: Garland Publishing, 1985, xlviii-180 с.


Leibniz, Gottfried и Samuel Clarke (1956) - The Leibniz-Clarke Correspondence: Together With Extracts from Newton's Principia and Opticks, под общата редакция на H. G. Alexander; Manchester: Manchester University Press, 1956, lvi-200 с.


Lucas, J. R. (1984) - Space, time, and causality: an essay in natural philosophy; Oxford/New York: Clarendon Press, 1984, viii-206 с.


Mach, Ernst (1907) - The Science of Mechanics. A critical and historical account of its development, преводач J. McCormack, III преработено и разширено изд. [І изд. - 1893]; Chicago: The Open Court Publishing Company, 1907, xx-605 с.


Malament, David (1995) - Is Newtonian cosmology really inconsistent?; във Philosophy of Science, том 62, декември 1995, с. 489-510


Maudlin, Tim (1993) - Buckets of Water and Waves of Space: Why Spacetime Is Probably a Substance; във Philosophy of Science, том 60, номер 2, юни 1993, с. 183-203


McAllister, James (2004) - Absence of Contingency in the Newtonian Universe; във Foundations of Science, том 9, с. 191-210


Nadler, Steven (1990) - Deduction, Confirmation, and the Laws of Nature in Descartes` Principia Philosophiae; във Journal of the History of Philosophy, том 3, номер 28, с. 359-383


Newton, Isaac (1687) - Philosophiae Naturalis Principia Mathematica; Londini, Jussu Societatis Regiae ac Typis Josephi Streater: Imprimatur S. Pepys, Reg. soc. Præses, 1687, viii-511 с.


——— (1717) - Opticks: or, A Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light . The Second Edition, with Additions, ІІ разширено изд.; London: W. Bowyer, 1717, 382 с.


——— (1726) - Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Editio tertia aucta & emendata; Londini: Apud Guil & Joh. Innys, 1726, xxix-537 с.


——— (1962) - Unpublished scientific papers of Isaac Newton: a selection from the Portsmouth collection in the University Library, Cambridge, преводач A. Rupert Hall и Marie Boas Hall, под общата редакция на A. Rupert Hall и Marie Boas Hall; Cambridge: Cambridge University Press, 1962, xx-416 с.


——— (1988) - Über die Gravitation...: Texte zu den philosophischen Grundlagen der klassischen Mechanik, преводач Gernot Böhme поредица "Klostermann-Texte. Philosophie" [двуезично, факсимилно]; Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1988, 116 с.


——— (1999) - The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy; A New Translation, преводач I. Bernard Cohen и Anne Whitman; Berkeley: University of California Press, 1999, xviii-968 с.


——— (2004) - Philosophical Writings поредица "Cambridge Texts in the History of Philosophy"; Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 190 с.


Norton, John D. (1993) - A Paradox in Newtonian Cosmology; във PSA 1992 (Proceedings of the 1992 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association), редактор David Hull, Micky Forbes и Kathleen Okruhlik, том II; East Lansing, MI: Philosophy of Science Association, 1993, с. 412-420


——— (1995) - The force of Newtonian cosmology. Acceleration is relative; във Philosophy of Science, том 62, декември 1995, с. 511-522

Parkinson, G. H. R., ред. (2003) - The Renaissance and 17th Century Rationalism; поредица "Routledge History of Philosophy" [препечатано от: І изд. - 1993]; London: Routledge, 2003, 480 с.


Penrose, Roger (1987) - Newton, Quantum Theory, and Reality; във Three hundred years of gravitation, редактор Stephen W. Hawking и Werner Israel; Cambridge: Cambridge University Press, 1987, с. 17-49


Rynasiewicz, Robert (1995a) - By Their Properties, Causes and Effects: Newton`s Scholium on Time, Space, Place and Motion - I. The Text; във Studies in History and Philosophy of Science, том 26, номер 1, с. 133-153


——— (1995b) - By Their Properties, Causes and Effects: Newton`s Scholium on Time, Space, Place and Motion - II. The Context; във Studies in History and Philosophy of Science, том 26, номер 2, с. 295-321


——— (1996) - Absolute Versus Relational Space-Time: An Outmoded Debate?; във The Journal of Philosophy, том 93, номер 6, юни 1996, с. 279-306


——— (2000) - On the Distinction Between Absolute and Relative Motion; във Philosophy of Science, том 67, номер 1, март 2000, с. 70-93


Saveson, John E. (1960) - Differing Reactions to Descartes Among the Cambridge Platonists; във Journal of the History of Ideas, том 21, номер 4, октомври-декември 1960, с. 560-567


Sklar, Lawrence (1974) - Space, Time and Spacetime; Berkeley: University of Califronia Press, 1974, xii-423 с.


Slowik, Edward (2002) - Cartesian Spacetime. Descartes' Physics and the Relational Theory of Space and Motion поредица "Archives Internationales D`Histoire des Idees (International Archives of the History of Ideas)"; Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, 242 с.


Smith, George E. (2006) - The Vis Viva Dispute: A Controversy at the Dawn of Dynamics; във Physics Today, октомври 2006, с. 31-36


Smith, Norman Kemp (1987) - New studies in the philosophy of Descartes: Descartes as pioneer поредица "Garland Series: The philosophy of Descartes. Twenty-two of the most important publications on Descartes philosophy reprinted in twenty-five volumes", под общата редакция на Willis Doney [препечатано от: London: Macmillian, 1952]; New York/London: Garland, 1987, xii-369 с.


Stein, Howard (1970) - Newtonian space-time; във The Annus Mirabilis of Sir Isaac Newton 1666–1966, редактор Robert Palter  [препечатано от: Texas Quarterly 10, 1967, с. 174–200]; Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1970, с. 258–284

 

——— (1977) - Some philosophical prehistory of General Relativity; във Foundations of space-time theories, редактор John Earman, Clark Glymour и John Stachel, поредица "Minnesota studies in the Philosophy of Science", под общата редакция на Herbert Feigl и Grover Maxwell, том VIII; Minneapolis (Minnesota): University of Minnesota Press, 1977, с. 3-49


——— (1993) - On Philosophy and Natural Philosophy in the Seventeenth Century; във Philosophy of Science, поредица "Midwest Studies in Philosophy", под общата редакция на Peter A. French, Theodore E. Uehling, Jr. и Howard Wettstein, том XVIII; Notre Dame (Indiana): University of Notre Dame Press, 1993, с. 177-201


——— (2002) - Newton’s metaphysics; във Cambridge Companion to Newton, редактор I. Bernard Cohen и George E. Smith, поредица "Cambridge Companions to Philosophy"; Cambridge: Cambridge University Press, 2002, с. 256-307


——— (ръкопис 2005) - Newtonian space-time (full text)


Westfall, Richard S. (1971) - Force in Newton's physics: The science of dynamics in the seventeenth century поредица "History of Science Library", под общата редакция на Michael A. Hoskin; London/New York: Macdonald/American Elsevier, 1971, xii-579 с.


——— (1980) - Never at Rest: A Biography of Isaac Newton; Cambridge: Cambridge University Press, 1980, 928 с.


Whiteside, Derek T. (1977) - From His Claw the Greene Lyon; във Isis, том 68, номер 1, март 1977, с. 116-121


Yoder, Joella G. (1988) - Unrolling time: Christiaan Huygens and the mathematization of nature; Cambridge: Cambridge University press, 1988, xi-238 с.