[проекти]

Архив

Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за относителността)

Дисертация за придобиване на образователна и научна степен доктор към катедра История на философията (Философски факултет), Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Денков

Рецензенти: проф. дфн Стилиян Йотов; доц. д-р Александър Кънев

 

[ Структура ]

[ Библиография ]

 

Дисертацията е защитена на 31 май 2007 год. пред Специализирания научен съвет по философия към ВАК.