[документация]

Конспект на дял Синтаксис от Академичната граматика

Словосъчетание

А. устойчиви

Б. свободни

А. съчинително

просто - жените и децата

сложно - върхове, долове, равнина

Б. подчинително

просто - липов чай

сложно - черен л. ч.

а) предикативни

б) непредикативни

- глаголни

= предложни - се обърна към Х

= безпредложни

обектни - гонят конете

обстоятелствени - скоро светна

- именни - проливен дъжд

- наречни - твърде добре

Връзки

съгласуване

управление - обичам те

прилагане

предложно

Изречение

Части на изречението

1. Главни части

Подлог

Сказуемо

Глаголно

а) просто - гледа

б) съставно - почна да се взира

в) сложно съставно - трябва да продължавам да пиша

Именно

а) съставно - е нежна

б) сложно съставно - трябва да си храбър

Междуметно - пляс! Пляс!

2. Второстепенни части

Определение

- съгласувано

= прилагателно - научна обл

= причастие - запазен мъж

= числително - едно утро

= местоимение - моя песен

= от несъгласувано определение - крайградски

- несъгласувано

= съществ. - литър мляко

= местоимения - кракът ми

= личноместоим. - мене, нея

= наречия - малко радост

Приложение

= друга страна на понятието

= уточняващи

= роднински връзки

= титли

= географски названия

= организации

Допълнение

- пряко - Х срещна У

- непряко - Х даде на У

а) предложно

б) безпредложно - Д.п. - нам

Обстоятелствено пояснение

- място

- време

- причина - от него

- цел - за общо благо

- условие - при тези думи

- начин

- количество и степен

А. Разширени, сложни, повторени части

Б. Еднородни

а) определения - големи и...

б) именни сказуеми - ...са немски и бълг.

в) несъгласувани определения

г) подлози

е) допълнения - яде от хляба и сиренето

ж) обстоятелствени пояснения

з) приложения - Тези - слуги и роби

и) многочленни съчетания

В. Обособени

а) приложения

б) определения

в) сказуемни определения

г) обстоятелства

д) сравнения

Г. Вметнати - Виж, ...

определения - нещо в скоби!

допълнения

обстоят.

приложение

Д. Присъединителни конструкции

I. Просто изречение

1. отношение към действителността

- утвърдителни

- отрицателни

а) общоотрицателни - не повярва

б) частично отрицателни - не всеки

в) въпрос-отриц. - не е ли, Кой не..

г) подбуд-отриц. - не бой се

д) възклиц-отриц. - няма открити!

2. по цел

- съобщителни

- въпросителни

С въпросителна дума

а) пълнознач. въпр. дума - къде

б) с частици - страх ли те е

= единични - ли, нали

= разделит- ли- (и)ли

в) и с двете - колко ли

Без въпросителна дума - ти?

1. Същински въпроси

2. Несъщински въпроси

3. Реторични въпроси

4. Въпроси повторения

5. Въпроси молби - бихте ли

- подбудителни

- желателни

- възклицателни

3. структура

- едносъставни

а) опр-лични - хубаво помни 1,2л.

б) неопр-лични - играеха хоро

в) обобщ-лични - елате ни вижте

г) безлични

- с глагол

= възвратен - стъмни се

= невъзвратен - тъй не може то

- с предикатив. дума - опасно е

д) именни

е) неразчленими - джаста-праста

- двусъставни

4. състав

- кратки

- разширени

5. липса / наличие

- пълни

- непълни (елиптични)

II. Сложно изречение

Сложно съчинено

а) безсъюзно свързани (асиндетон)

б) съюзно свързани (полисиндетон)

- съединителни - та, па, и

- съотносителни - (и)ли - (и)ли

- противоположни

в) безсъюзно-съюзно свързани

Сложно подчинено

1. Определителни

- без съотносит. с определяем. дума

2. Подложни

- с безлично главно изречение

- не е безлично!

3. Сказуемноопределителни

4. Допълнителни

- невъпросителни

= съобщит. - Х каза, че У е П

= подбудителни - Кажи им да

- въпросителни - питах се как ще

5. Обстоятелствени

- време

- място

- начин и срв. - ... като свали щапка

- причина

- цел (финално) - за да, щото да

- количество, степен

- условие - ако, в случай че

- отстъпване - макар да

- изключване - вместо да, освен да

- последица и заключение

*Сложни смесени

Безсъюзни сложни