начало

Васил Видински - Vassil Vidinsky

преподаване --публикации -- проекти -- блог-

 

 

[документация]

 

 

Отношенията между говорещия и изказването

 

 

scheme1

 

a - субективно отношение към обективно съдържание на изказване

b - субективно отразяване на описвана ситуация

c - отразяване на речева ситуация в изказването

d - обект на отразяване в изказването

e - обект на изменение чрез изказването

 

 

а - комуникативен статус

- модалност

- емоционалност

- оценъчно отношение

с - означаване на участници и неуч.

- видове реч

- времева ориентация

- пространствена ориентация

b - йерархия на пропозицията (референтност?)

d - референтност

 

 

 

Типове изречения според комуникативен статус:

- съобщителни

- въпросителни

а) същински въпроси

= общи

= дизюнктивни

= частни

б) несъщински въпроси

= реторични

= въпроси-повторения

= въпроси молби

- подбудителни

а) повелителни

б) позволение

- желателни

 

Модалност

- волунтативна

- достоверна

 

Означаване на (не)участници

Обръщение

Вокатив - обща форма

Членуване и “обратни” обръщения

1. Неноминативни

2. Номинативни

3. Оценъчни

Видове реч

1. Актуална

2. Неактуална

Възпроизведена

Полупряка

Непряка

Цитирана

Резюмирана

1. Вътрещна

2. Външна

1. Авторска

2. Чужда

 

 

 

 

 

 

www.vidinsky.com