[документация]

Отношенията между говорещия и изказването

Xсубект <a(s)p>изказване A1описванаситуация A2речеваситуация a b c d e

a - субективно отношение към обективно съдържание на изказване

b - субективно отразяване на описвана ситуация

c - отразяване на речева ситуация в изказването

d - обект на отразяване в изказването

e - обект на изменение чрез изказването

а - комуникативен статус

- модалност

- емоционалност

- оценъчно отношение

с - означаване на участници и неуч.

- видове реч

- времева ориентация

- пространствена ориентация

b - йерархия на пропозицията (референтност?)

d - референтност

Типове изречения според комуникативен статус:

- съобщителни

- въпросителни

а) същински въпроси

= общи

= дизюнктивни

= частни

б) несъщински въпроси

= реторични

= въпроси-повторения

= въпроси молби

- подбудителни

а) повелителни

б) позволение

- желателни

Модалност

- волунтативна

- достоверна

Означаване на (не)участници

Обръщение

Вокатив - обща форма

Членуване и “обратни” обръщения

1. Неноминативни

2. Номинативни

3. Оценъчни

Видове реч

1. Актуална

2. Неактуална

Възпроизведена

Полупряка

Непряка

Цитирана

Резюмирана

1. Вътрещна

2. Външна

1. Авторска

2. Чужда