начало

Васил Видински - Vassil Vidinsky

преподаване --публикации -- проекти -- блог-

 

 

[публикации]

 

 

 

Книги и антологии

 

• Васил Видински, Мария Калинова и Камелия Спасова (2018) – Хаос и безредие. Случайното на езика, литературата и философията, поредица „Тълкувания“; София: Литературен вестник, 327 с.
[ Поръчай ]

 

• Васил Видински (2017) – Случайности. Историческа типология; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 404 с.
[ Поръчай ] [ Рецензии и становища за хабилитационния труд ] [ Първи отзив за книгата ] [ Премиерата ]

 

• Васил Видински, съст. и ред. (2014) – Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров и Велислава Тодорова; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 285 с.
[ Поръчай ] [ Онлайн четене през IP на СУ ]

 

• Васил Видински (2011) – Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 375 с.
[ Поръчай ] [ Онлайн четене ] [ PDF файл ] [ Първи отзив за книгата ]

 

 

 

Статии и студии

 

Видински, Васил (2019), „Що е то контекст и дистекст?“; Sine arte scientia nihil est. Изследвания в чест на проф. д.ф.н. Олег Георгиев, редактор Георги Каприев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 77-88

 

Васил Видински (2018), „Постфактум за контекста и излишното“; сп. Пирон, брой 16 (Излишното), юни 2018, с. 1-21

 

Vassil Vidinsky (2017), "Possible Worlds in the Precipice: Why Leibniz Met Spinoza?"; Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, година 16, брой 3, с. 213-223, doi:10.22190/FUPSPH1703213V

 

Васил Видински (2017), „Homo sapiens technicus и хуманитарните машини“; Парачовешкото: грация и гравитация, редактор Камелия Спасова, Дарин Тенев и Мария Калинова; София: Университетско издателство „СУ Св. Климент Охридски“, с. 161-177

 

Васил Видински (2016), „Homo sapiens technicus и експериментите с природата (версия 1.5)“; сп. Пирон, брой 12 (Нечовешкото), октомври 2016, с. 1-25

 

Васил Видински (2015), „Срещата на Лайбниц със Спиноза и разгръщането на възможните светове“; Философски семинари. Гьолечица - 30 години. Юбилеен сборник; съставители Цочо Бояджиев и Стоян Асенов; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 86-103

 

Васил Видински (2014), „Три съвременни понятия за случайност“; История на случайността: от Тома от Аквино до Сол Крипке, редактор Александър Кънев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 146-195

 

Васил Видински (2014), „Технологичното въображение и проектът на Модерността“; сп. Пирон, брой 7 (Бъдеще и въображение), януари 2014, с. 1-23

 

Васил Видински (2014), „Исторически модел на остаряването“; сп. Пирон, брой 7 (Бъдеще и въображение), януари 2014, с. 1-20

 

Васил Видински (2011), „Срещу вътрешната телеология на автопойезиса (остаряването и футуристичните програми)“; сп. Философски алтернативи, година 20, брой 6, декември 2011, с. 49-59

 

Васил Видински (2010), „Четири схематизации върху Philosophia naturalis при Исак Нютон“; сп. Християнство и култура, година ІХ, брой 8 (55), есен 2010, с. 46-59

 

Vassil Vidinsky (2008), „Dynamical Interpretation of Leibniz’s Continuum“; сп. Kaygı - Uludag Üniversitesi Felsefe Dergisi (Uludag University, Journal of Philosophy), брой 10, пролет 2008, с. 51-70

 

Васил Видински (2007), „Картезианските тела“; сп. Алтера Академика, година І, брой 1, пролет 2007, с. 39-57

 

Васил Видински (2005), „Теорията за относителността на движението при Рене Декарт: хипотеза“; Философски четения - Пловдив, 2004, София, ИК „ЛИК“, 2005, с. 69-84

 

 

 

Статии: литература и образи

 

Васил Видински (2009), „Историята на една фасада (бележки върху географията на рекламата в София)“, Interface Sofia / Интерфейс София, София, Изток-Запад, 2009, с. 188-216

 

Васил Видински (2006), „Дълбочината на вещите“, Да четем Далчев, София, 2006, с. 128-137

 

Васил Видински (2005), „Небето в българската книжнина през ХIХ век (различните светове на атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство). Втора част, тезиси“, Как с думи се правят светове, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, с. 54-63 [а това е цялостният и непубликуван текст на изследването, който е 99 страници]

 

Васил Видински (2003), „Денди срещу Дилетант“, сп. Следва, брой 7, декември 2003, с. 10-18

 

 

 

Други: рецензии и полемики

 

Denkov’s Contextual Kantianism (A review of Dimitar Denkov, What is Enlightenment? Texts, Genres and Contexts Around Kant's „Answering the Question: What is Enlightenment?” Sofia: St. Kliment Ohridski University Press 2011. 382 pp.)

[публикация в Sofia Philosophical Review, Vol. VI, No. 1, p. 92-96, 2012]

 

Университетът: какво да се прави? [предложеният файл: reunivers.pdf, 150 kb]

[публикация във в-к "Култура" - 9 декември 2010, брой 43 - текстът е написан специално за вестника]

 

Обединението на Декарт: утре

(върху "Cartesian Spacetime: Descartes' Physics and the Relational Theory of Space and Motion" - Edward Slowik, International Archives of the History of Ideas, volume 181. Dordrecht, Kluwer, 2002), рубрика Хетерология, в-к "Култура", брой 23, 28 май 2004

 

Критика на чистото желание

(върху "Ethics of the Real: Kant, Lacan" - Alenka Zupancic, Verso, Wo Es War, 2000), рубрика Хетерология, в-к "Култура", брой 10, 5 март 2004

 

Университетът: празното говорене

в-к "Литературен вестник", 19 декември 2001

 

Университетът: никой не знае защо [предложеният файл: univers.pdf, 285 kb]

[публикация във в-к "Култура" - 8 декември 2000, брой 48 - текстът е написан специално за вестника] автори: филологически семинар "Малка носовка" и философски екип "Проектория"

 

 

 

Други: публикации от студентските години

 

Принципът на икономията в научната област (алгоритъм и инструменти в "Нов Органон" на Франсис Бейкън) [economy.pdf, 174 kb]

[публикация в сборника "Философски четения - Арбанаси, 2003", София, ИК "ЛИК", 2004, с. 52-61]

 

Онтология на стъклото [stuklo.pdf, 142 kb]

[публикация в сборника "Онтологизации", ИК "Минерва", 2003, с. 40-48]

 

Къде се намира глобализацията? (опити върху инерцията) [lyotard.pdf, 217 kb]

[публикация във в-к "Литературен вестник" - 5 декември 2001 г. - текстът е написан специално за филологическия семинар Малка носовка]

 

Веществото в текстове на Атанас Далчев [vesht.pdf, 243 kb]

[публикация във в-к "Литературен вестник" - 14 ноември 2001 г. Четен на Националната студентска научна конференция - Пловдив - 18 май 2001 г.]

 

Над и във тропите (метафорите спрямо действителността и спрямо текста в “Дъжд” на Атанас Далчев) [duzd.pdf, 230 kb]

[публикация в сборника "Коментар. Интерпретация. Възможности за четене", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, с. 150-157]

 

Какво е искал да каже авторът? [предложеният файл: author.pdf, 172 kb]

[публикация във в-к "Култура" - 25 август 2000 г. - текстът е написан специално за вестника и това по същество е първата ми публикация]

 

 

Други: непубликувани текстове от студентските години 

 

Изследването „Небето в българската книжнина през ХІХ век. Атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство“, 99 стр. [nebeto.pdf, 623 kb]

 

 

 

 

[ табличен списък в Драйв на научните публикации, цитиранията, проектите и участията в конференции ]

 

 

 

www.vidinsky.com