начало

Васил Видински - Vassil Vidinsky

преподаване --публикации -- проекти -- блог-

 

 

[публикации]

 

 

 

Книги и антологии

 

Васил Видински, Мария Калинова и Камелия Спасова (2018) – Хаос и безредие. Случайното на езика, литературата и философията, поредица „Тълкувания“; София: Литературен вестник, 327 с.

 

Васил Видински (2017) – Случайности. Историческа типология; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 404 с.

 

Васил Видински, ред. (2014), Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров & Велислава Тодорова; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 285 с.

 

Васил Видински (2011), Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, 375 с.

 

 

 

Статии и студии

 

Васил Видински (2018), „Постфактум за контекста и излишното“; сп. Пирон, бр. 16 (Излишното), юни 2018

 

Vassil Vidinsky (2017), "Possible Worlds in the Precipice: Why Leibniz Met Spinoza?"; Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, том 16, номер 3, с. 213-223, doi:10.22190/FUPSPH1703213V

 

Васил Видински (2017), „Homo sapiens technicus и хуманитарните машини“; Парачовешкото: грация и гравитация, редактор Камелия Спасова, Дарин Тенев и Мария Калинова; София: Университетско издателство „СУ Св. Климент Охридски“, с. 161-177

 

Васил Видински (2016), „Homo sapiens technicus и експериментите с природата (версия 1.5)“; сп. Пирон, бр. 12 (Нечовешкото), октомври 2016

 

Васил Видински (2015), „Срещата на Лайбниц със Спиноза и разгръщането на възможните светове“; Философски семинари. Гьолечица - 30 години. Юбилеен сборник; съставители Цочо Бояджиев и Стоян Асенов; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 86-103

 

Васил Видински (2014), „Три съвременни понятия за случайност“; История на случайността: от Тома от Аквино до Сол Крипке, редактор Александър Кънев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 146-195

 

Васил Видински (2014), „Технологичното въображение и проектът на Модерността“; сп. Пирон, бр. 7 (Бъдеще и въображение), януари 2014

 

Васил Видински (2014), „Исторически модел на остаряването“; сп. Пирон, бр. 7 (Бъдеще и въображение), януари 2014

 

Васил Видински (2011), „Срещу вътрешната телеология на автопойезиса (остаряването и футуристичните програми)“; сп. Философски алтернативи, том 20, номер 6, декември 2011, с. 49-59

 

Васил Видински (2010), „Четири схематизации върху Philosophia naturalis при Исак Нютон“; сп. Християнство и култура, година ІХ, брой 8 (55), есен 2010, с. 46-59

 

Vassil Vidinsky (2008), „Dynamical Interpretation of Leibniz’s Continuum“; сп. Kaygı - Uludag Üniversitesi Felsefe Dergisi (Uludag University, Journal of Philosophy), брой 10, пролет 2008, с. 51-70

 

Васил Видински (2007), „Картезианските тела“; сп. Алтера Академика, год. І, кн. 1, пролет 2007, с. 39-57

 

Васил Видински (2005), „Теорията за относителността на движението при Рене Декарт: хипотеза“; Философски четения - Пловдив, 2004, София, ИК "ЛИК", 2005, с. 69-84

 

 

 

 

[архив: други и по-стари публикации]

 

 

 

www.vidinsky.com