начало

Васил Видински - Vassil Vidinsky

преподаване -- проекти -- публикации -- документация -- блог-

 

 

 

[проекти]

 

 

Архив

 

Функцията на редактора и редактирането

(подстъпи към история и теория на проблема)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение и обосновка на темата

 

I. История на редактора и разглеждане на редактирането

 

А. Хронологично разглеждане на проблема

 

Ранното редактиране

Съгласуваност с текста

Съгласуваност с читателя

 

Историята на редактора след появата на печатните издания

1. Книгите

- Екскурс: Случаят Джон Морли

2. Периодиката

- Екскурс: Главният редактор спрямо редактора

 

Б. Етимологично разглеждане на проблема

 

[Edit]

[Redact]

 

 

 

II. Функцията на редактора в обществото

 

1. Успешният редактор

2. Редакторът като част от обществото

а. Идеология

б. Право

 

 

 

III. Теоретични проблеми около функцията "редактиране"

 

1. Функцията "редактиране"

2. Видове редакции

- Собствената редакция

- Нередактираните произведения и повърхностната фигуративност

- Авторовата функция и редактирането

- Собствената редакция и видове редакции - обобщение

- Екскурс: Съгласуваното редактиране

 

 

Заключение

 

Обобщения

Изводи

Бъдещи насоки

Заключителни думи

 

Библиография

 

 

 

www.vidinsky.com