начало

Васил Видински - Vassil Vidinsky

преподаване -- проекти -- публикации -- документация -- блог-

 

 

 

[проекти]

 

 

Архив

 

Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон

(проблемът за относителността)

 

 

Дисертация за придобиване на образователна и научна степен доктор към катедра История на философията (Философски факултет), Софийски университет "Св. Климент Охридски".

 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Денков

Рецензенти: проф. дфн Стилиян Йотов; доц. д-р Александър Кънев

 

[ Структура ]

[ Библиография ]

 

Дисертацията е защитена на 31 май 2007 пред Специализирания научен съвет по философия към ВАК.

 

 

 

 

www.vidinsky.com