начало

Васил Видински - Vassil Vidinsky

преподаване -- проекти -- публикации -- документация -- блог-

 

 

[проекти]

 

 

Архив

 

 

Това е място за неща, които са вече в миналото - приключили изследвания, текстове и специализации. Подредени са обратнохронологично:

 

2016-2017: Книгата (12) Случайности. Историческа типология беше отпечатана първо в 12 сигнални бройки на 8 декември 2016 г., а след коректорска работа излезе в нормален тираж на 18 август 2017 г. в Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Проектът започна още през 1 април 2014 г. В книгата е изследвана идеята за случайността през нейното историческо и концептуално развитие и са отделени основните и типични понятия. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристотел, Кант и Хегел – и стига до съвременния контекст на случайността, който е представен през теорията на вероятностите и теорията на сложността. Някои от изведените понятия са формализирани и имат по-логически, математически или пък информационен характер, а други са по-скоро физически или субектни, но всички те са представени в една обща историческа типология. В нея се включва и парадигмата срещу случайността, която има теоретична, културна и дори органична природа.

 

2014: Изследването на случайността (11) започна с публикуване на студията „Три съвременни понятия за случайност“ в сборника История на случайността: от Тома от Аквино до Сол Крипке под редакцията на Александър Кънев (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 230 с.). Едно от най-хубавите неща в това съвместно начинание беше, че инициативата за проекта и сборника дойде от докторантите в катедра „История на философията“.

 

2014: След 5 години работа проектът Philosophia Naturalis приключи с издаването на (10) антологията Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време. За първи път на български език са представени класическите основи на модерната физика и философия на природата. Антологията съдържа 13 важни и непревеждани произведения, писма или ръкописи от Исак Нютон, Рене Декарт, Готфрид Лайбниц, Самюъл Кларк, Кристиян Хюйгенс и Хенри Мор върху времето, пространството, тялото и движението. Самите преводи са снабдени с въвеждащи и детайлни редакторски бележки. В антологията могат да се проследят: теоретичните конфликти, които ще предопределят развитието на науката; сложното преплитане между философия и физика; непрестанните разминавания между идеи и понятия; ролята на Бога и свободата наред с експерименталните или математически методи, както и множество други теми. В крайна сметка залогът е бил голям: става дума за цялостната уредба на природата.

 

2013: Съвместна идея с Иван Колев и Райчо Пожарлиев, свързана с (9) конференцията на 08.02.2013 (петък) - "Спекулативни залежи в българския език". Има аудио-запис от всички доклади и дискусии.

 

2011: Най-накрая (8) дисертацията излезе като книга - значително преработена и с по-различна основна тема: Видински, Васил (2011) - Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, 375 с.

 

2007: През тази година приключих (7) дисертацията си по История на философията към ФФ (СУ) започната още 2003. Темата е "Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за относителността)"; с научен ръководител Димитър Денков. Ето още [малко информация] и отново [библиография].

 

2005-2006: По това време бях на (6) докторантска специализация в KU Leuven със стипендията на Фламандската общност. Ето малко повече [информация] за това интересно и запомнящо се място.

 

2005: Последният засега страничен изследователски опит е (5) "Историята на една фасада (бележки върху географията на рекламата в София)" - малко информация за [идеята]. Всичко (общо 20 стр.) беше завършено през 2005 година. Премиерата на сборника беше в началото на 2010 (вж. в публикации).

 

2002: Дипломирах се в катедра "Теория на литературата" (ФСФ, СУ) с работата (4)"Функцията на редактора и редактирането (подстъпи към история и теория на проблема)", ето [съдържание] и [библиография]; общо дипломната излезе 81 страници.

 

2001: По това време е и (3) началният анализ "Някои мотиви в тривиалните романи от 90-те години на ХІХ век", тук прилагам само [библиографията]. Самият текст не е дълъг - 35 страници.

 

2000-2001: След това е (2) проучването + книга (на български и английски) Ромските училища в България - 2001. Има специален сайт за тази инициатива, ето малко повече за [идеята] и [резултатите].

 

1998-2000: Ако вървя хронологично, първото е (1) "Небето в българската книжнина през ХIХ век - атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство". Изследването е проведено благодарение на двугодишна изследователска стипендия (1998-2000) към "Отворено общество", предназначена за студенти от хуманитарните науки. Ето [съдържание] и [библиография]. Цялостният текст е предаден през 2000 г. и е 99 стр. За съжаление сборникът така и не видя бял свят, само една кратка 7-странична публикация излезе 5 години по-късно (вж. в публикации).

 

 

Стари проекти:

 

* Ontoidea - екип за онто-изследвания и консултации (начало: август 2008)

* Семинар по съвременна философия - инициатива на Борис Грозданов; съорганизатор Проектория (начало: 2 март 2007)

 

 

 

 

 

www.vidinsky.com